Statics CDN

Google Fonts 反代

将 fonts.googleapis.com 更换为

例如:https://cdn.con.sh/css?family=Roboto
例如:https://cdn.con.sh/icon?family=Material+Icons
例如:https://cdn.con.sh/earlyaccess/notosanssc.css


Google Chart 反代

将 chart.googleapis.com 更换为

例如将 https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=https://cdn.con.sh

更换为 https://cdn.con.sh/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=https://cdn.con.sh


Gravatar 反代

将 en.gravatar.com 更换为

例如将 https://en.gravatar.com/avatar/5c1963a15ab57f2af68e9ecf6693fbac

更换为 https://cdn.con.sh/avatar/5c1963a15ab57f2af68e9ecf6693fbac


CDNJS 反代

将 cdnjs.cloudflare.com 更换为

例如将 https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css

更换为 https://cdn.con.sh/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css


Github RAW 反代

将 raw.githubusercontent.com 更换为

例如将 https://raw.githubusercontent.com/deepmind/sonnet/master/images/sonnet_logo.png

更换为 https://cdn.con.sh/raw/deepmind/sonnet/master/images/sonnet_logo.png


留言反馈


© 2016 YJK, All Rights Reserved